We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Zhangjiajie was rated Top 10 most popular tourist destinations in China

Selected results from Ctrip network: 2011 Top 10 most popular domestic tourist destination: Thousand Island Lake, Zhangjiajie, Changzhou, Tianmu Lake, Fengjing Town, Dunhuang, Putuo Mountain, Jiexiumianshan.

Source: Zhangjiajie Official Web Portal