We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Zhangjiajie has opened direct flights to Guilin & Wuhan

May 15th, 2015, Okay Airways opened direct routes (Zhangjiajie to Guilin & Zhangjiajie to Wuhan). Greatly improving the Zhangjiajie Tourism traffic convenience.

Fly Date: May-October.

1.Between:Zhangjiajie and Wuhan

BK2801:Weekly 1,2,3,4,5,6,7;

Zhangjiajie to Wuhan  07:40am-08:55am;

BK2802:Weekly 1,2,3,4,5,6,7;

Wuhan to Zhangjiajie  09:25am-10:40am;

2.Between:Zhangjiajie and Guilin

BK2759:Weekly 1,2,3,4,5,6,7;

Zhangjiajie to Guilin  15:20pm-17:05pm;

BK2760:Weekly 1,2,3,4,5,6,7;

Guilin to Zhangjiajie  17:35pm-19:20pm;