We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Zhangjiajie,A Most Attentional Domestic Travel City

According to the latest Chinese citizens travel attention report, zhangjiajie was rated as one of ” the 20 most popular domestic tourist city”.

The 20 list domestic travel cities were: Beijing, Chengdu, Sanya, Guilin, Lijiang, Aba Tibetan and qiang autonomous prefecture, Hangzhou, Kunming, Dali bai autonomous prefecture, Xiamen, Suzhou, Shanghai, Nanjing, Xian, Lasa, Zhangjiajie, Leshan, Chongqing, Harbin, Haikou.

Translated by Sophia