We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Tourists Enjoy Bonfire Party at Zhangjiajie Xibu Street

Photo taken on May 18, 2013 shows the night scene of the Xibu Street in Zhangjiajie, a well-known scenic spot in central China’s Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

Tourists enjoy a bonfire party at the Xibu Street in Zhangjiajie, a well-known scenic spot in central China’s Hunan Province, May 18, 2013. (Xinhua/Li Ga)

Source:Xinhua