We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Tongdao Celebrates 2015 Dawuliang Singing Festival of Dong Minority

The 2015 Dawuliang Singing Festival of Dong Nationality & the 4th Hunan-Guangxi Original Folk Custom Festival was held in Tongdao Dong Autonomous County, the boundary of Hunan, Guangxi and Guizhou, on the evening of April 16.

Translator: Lu Xuan

Source: Hunan Official Web Portal