We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Spring Tea Enters Picking Season in Hunan Tongdao

The photo taken on March 23 shows tea farmers pick tea leaves at a tea-planting base in Jingfuzhou Town, Tongdao Dong Autonomous County. The county’s spring tea enters its first-round of picking season recently. Farmers are busy picking tea leaves to make spring tea. (Photo/Li Yongzhu)

Translator: Xiao Juan