We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Hunan Hengshan Mountain Among Sea of Clouds

On August 15, Hunan Hengshan Mountain Zhurong Peak Scenic Spot is shrouded in cloud and mist. The climate is relatively humid after rain, making an amazing cloudy scene during the autumn. (Photo/Liu Xiaofei) 

Translator: Yu Jiangjiang